نام : محمدرضا اربابیان

مسئولیت: مدیر شبکه

شماره تلفن:64543439 - arbabian@aut.ac.ir

نام : غلامحسين احمدي بني

مسئولیت:مربي آموزشي

شماره تلفن:64543490 , 64543447 - gh_beni@aut.ac.ir

نام : بهناز امین اصنافی

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن:64543403

نام : حجت جوادي

مسئولیت:تکنسين

شماره تلفن:3469

نام : مهری حیدری

مسئولیت:کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:66952281

نام : معصومه خجسته

مسئولیت:کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن:64543405- 66952280- khojasteh@aut.ac.ir

نام : ابراهیم رحمانی

مسئولیت:کارشناس آموزشی erahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543203

نام : علي صابري قمي

مسئولیت: تكنيسين آزمايشگاه انتقال حرارت

شماره تلفن:64543490 - a.saberi.ghomi@gmail.com

نام : مژده فرج نژاد

مسئولیت:

شماره تلفن:64543437

نام : محسن کارشناس

مسئولیت:کارگاه ریخته گری و آزمایشگاه تست غیرمخرب پست الکترونیکی mkarshenas@aut.ac.ir

شماره تلفن:3469,3466