نام : مهندس محمدرضا اربابیان

مسئولیت: مدیر شبکه

شماره تلفن:64543439 - arbabian@aut.ac.ir

نام : مهندس عباس کریمی

مسئولیت:مسئول اداری مالی دانشکده مکانیک

شماره تلفن:66490580-64543402

نام : مهندس پروانه احمدوند

مسئولیت:کارشناس آموزشی نقشه کشی صنعتی، سرپرست کارآموزی

شماره تلفن:64543428 parvaneh.ahmadvand@gmail.com

نام : مهندس محمود جمالفر

مسئولیت: کادر آموزشی کارگاههای دوره عمومی m.jamalfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543477

نام : مهندس اسماعیل محسنی

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی e.mohseni@yahoo.com

شماره تلفن:64543483

نام : مهندس غلامحسين احمدي بني

مسئولیت:مربي آموزشي

شماره تلفن:64543490 , 64543447 - gh_beni@aut.ac.ir

نام : بهناز امین اصنافی

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن:64543403

نام : محمد اکبرزاده جعفری

مسئولیت: تکنسین مرکز محاسبات مکانیک djafary@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543438

نام : مهندس محمود برجی فلاح

مسئولیت: تکنسین آموزشی کارگاههای دوره عمومی e.borjifallah@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543477

نام : حجت جوادي

مسئولیت:تکنسين

شماره تلفن:3469

نام : مهندس حسین جودت کردلر

مسئولیت:کارشناس آموزشی کارگاههای دوره عمومی h_joudat@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543483

نام : مهندس محمد جواد حبیب الهی

مسئولیت:سرپرست کارگاههای دوره عمومی و کارشناس آموزشی Habibollahe_m@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543478

نام : مهندس بهرام حسین زاده

مسئولیت:کارشناس آموزشی bahramh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543478

نام : مهری حیدری

مسئولیت:کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:66952281

نام : معصومه خجسته

مسئولیت:کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن:64543405- 66952280- khojasteh@aut.ac.ir

نام : مهندس ابراهیم رحمانی

مسئولیت:سرپرست کارگاه ماشین 2 و کارشناس آموزشی erahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543203

نام : مجید شجاعی

مسئولیت:تکنسين کارگاه ماشین 2 Shojaei.aut@gmail.com

شماره تلفن:64543289

نام : مهندس رضا صائبی راد

مسئولیت: کارشناس آموزشی Reza.saebirad@gmail.com

شماره تلفن:64543289

نام : علي صابري قمي

مسئولیت: تكنيسين آزمايشگاه انتقال حرارت

شماره تلفن:64543490 - a.saberi.ghomi@gmail.com

نام : مژده فرج نژاد

مسئولیت:

شماره تلفن:64543437