اخبار

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک

جلسه معارفه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک