تغییر ساعت مصاحبه آقایان دکتر مجید صفار اول و دکتر محمدجعفر کرمانی از داوطلبان ورود به دورة دکتری سال ۹۶

ـ ساعت مصاحبه آقای دکتر مجید صفار اول در روز دوشنبه 96/3/22، از ساعت 10 الی 10:45 و 14 الی 17 برگزار می گردد و در روز سه شنبه مورخ 96/3/23طبق ساعت اعلام شده انجام می شود.

ـ ساعت مصاحبه آقای دکتر محمدجعفر کرمانی در روز سه شنبه مورخ 96/3/23برگزار نمی گردد و در روز دوشنبه 96/3/22 طبق ساعت اعلام شده از ساعت 13:30 الی 16:30 برگزار می شود.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱