ساعت و مکان برگزاری مصاحبه مورخ ۳۱ خرداد ماه ۹۶ (سری دوم) پژوهشکده انرژی

زمان برگزاری مصاحبه روز چهارشنبه مورخ 31خرداد ماه 96 ساعت 11:30 الی  12:30 و مکان مصاحبه پژوهشکده انرژی واقع در طبقه 9 دانشکده مهندسی نساجی می باشد.

ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰