جلسه معارفه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

{#myemotions_dlg.cool}

جلسه معارفه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲