جلسه معارفه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

{#myemotions_dlg.cool}

جلسه معارفه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲