اساتيد مهندسی مکانیک-مکاترونیک

رضا حسيني ابرده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hoseinir@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543433

عبدالرضا اوحدي همداني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a_r_ohadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543484

مهيار نراقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naraghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543449

فيروز بختياري نژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:baktiari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543417

علی کمالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alikamalie@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 (21) 64543443

فرشاد برازنده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fbarazandeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543442

سيدمهدي رضاعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:smrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543445

حامد غفاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ghafarirad@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543422