اساتيد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

مهدي احمدي نجف آبادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ahmadin@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543431

بهروز آرزو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arezoo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543454-021

فرشاد برازنده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fbarazandeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543442

فريدرضا بيگلري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:biglari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543434

محمدرضا رازفر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543458

سيدمهدي رضاعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:smrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543445

عبدالرضا رحيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543431

ايرج ستاري فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sattari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543426

امير عبدالله

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amirah@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543446

عليرضا فلاحي آرزودار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afallahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543453

بيژن ملائي دارياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dariani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543413

حامد ادیبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hadibi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543404

محسن خواجه زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.khajehzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543446

حامد غفاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ghafarirad [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:64543422