اساتيد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

يونس عليزاده وقاصلو

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:alizadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543494

افشین تقوایی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ataghvaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64543418

فيروز بختياري نژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:baktiari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543417

محمدرضا اسلامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eslami@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543416-021

عبدالرضا اوحدي همداني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a_r_ohadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543484

محسن بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mbahrami@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543457

فاطمه جليل ثاني

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jalilsan@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 2287572

میترا دانش پژوه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:daneshm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543414-021

محسن رضائيان اکبرزاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:rezaeian@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543470

محمود شاکري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543432

منوچهر صالحي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:msalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543447

علي صدوق ونيني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sadough@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543450

مجتبي صديقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mojtaba@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543448

شهريار فريبرز

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:fariborz@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543460

منصور کبگانیان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kabgan@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543456

علی کمالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alikamalie@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 (21) 64543443

محمد محمدی اقدم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghdam@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543429

مهيار نراقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naraghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543449