اساتيد مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

سید سلمان نورآذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:icp@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543451-021

سید مصطفی آقا میرسلیم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mirsalim@csr.ir

شماره تلفن:64543433-021

حسن بصيرت تبريزي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hbasirat@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543455

داود بهمن پور

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:dbahman@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543429-021

نادر منتظرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mntzrn@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543415

رضا حسيني ابرده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hoseinir@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543433

محمدرضا حيراني نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mrnobari@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543412

حسن رحيم زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rahimzad@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543420

مجيد صفاراول

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mavval@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21)64543423

عباس عباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:abbassi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543425

محمدجعفر کرماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkermani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543421

حمید نادران

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hnaderan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543440

احسان امانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98)-21-64543404

محمدرضا حاج محمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Hajmohammadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543455

علی احمدپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ali.ahmadpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543455