نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 نيما ابراهيمي بسايي کارشناسي مهندسي مکانيک 89
2 شايان احمدي کارشناسي مهندسي مکانيک 89
3 مرتضي اشراقي کارشناسي مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد 89
4 مهران اصغري کارشناسي مهندسي مکانيک 89
5 احمد اماني کارشناسي مهندسي مکانيک 87
6 مهدي بابايي کارشناسي مهندسي مکانيک 87
7 عادل باسلي زاده کارشناسي مهندسي مکانيک 89
8 سعيد تکلو کارشناسي مهندسي مکانيک 89
9 ميثم جلوه قاضياني کارشناسي مهندسي مکانيک 87
10 علي حاتمي زاده کارشناسي مهندسي مکانيک 89
11 ايمان صاحبي جويباري کارشناسي مهندسي مکانيک 87
12 جواد غياثي کارشناسي مهندسي مکانيک 87
13 ميثم نقي نژاد کارشناسي مهندسي مکانيک 87
14 اسيه آعلي کارشناسي مهندسي مکانيک
15 ايرج آغنده کارشناسي مهندسي مکانيک-طراحي جامدات
16 سعيده آقاجاني کارشناسي مهندسي مکانيک
17 فرشيد آقاکوچک زاده کارشناسي مهندسي مکانيک-طراحي جامدات
18 ميثم آمره بزچلوئي کارشناسي مهندسي مکانيک
19 ادوارد ابرام زاده کارشناسي مهندسي مکانيک-حرارت وسيالات
20 محمد ابراهيم پور کارشناسي مهندسي مکانيک