افراد

عبدالرضا اوحدي همداني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: a_r_ohadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543484

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/ohadi.htm

  • سوابق تحصیلی