افراد

عباس عباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: abbassi@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21)64543425

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Abbassi.htm

  • سوابق تحصیلی