افراد

عليرضا فلاحي آرزودار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: afallahi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543453

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/falahi.htm

  • سوابق تحصیلی