افراد

سید مصطفی آقا میرسلیم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mirsalim@csr.ir

شماره تلفن: 64543433-021

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Mirsalim.htm

  • سوابق تحصیلی