افراد

مهدي احمدي نجف آبادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ahmadin@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543431

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Ahmadi.htm

  • سوابق تحصیلی