افراد

علی احمدپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ali.ahmadpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543455

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=ali.ahmadpour

  • سوابق تحصیلی