افراد

يونس عليزاده وقاصلو

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: alizadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543494

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/alizadeh.htm

  • سوابق تحصیلی