افراد

فريدرضا بيگلري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: biglari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543434

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/biglari.htm

  • سوابق تحصیلی