افراد

احسان امانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: eamani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98)-21-64543404

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی