افراد

حامد غفاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Ghafarirad [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543422

صفحه شخصي: https://old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=ghafarirad

  • سوابق تحصیلی