افراد

حامد غفاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Ghafarirad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543422

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی