افراد

محمدحسن غفاري سعادت

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ghaffari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543422

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Ghafari.htm

  • سوابق تحصیلی