افراد

محمدرضا حاج محمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Hajmohammadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543455

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

  • دكتري مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ایران
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران
  • کارشناسی مهندسی مکانيک، حرارت و سیالات، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران