افراد

حامد ادیبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hadibi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543404

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی