افراد

محسن خواجه زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mo.khajehzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543446

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی