افراد

مهدي اخلاقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: makhlagi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21)66405844, 664543419

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Akhlaghi.htm

  • سوابق تحصیلی