افراد

مجيد صفاراول

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mavval@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21)64543423

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Saffar.htm

  • سوابق تحصیلی