افراد

محسن بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mbahrami@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543457

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Bahrami.htm

  • سوابق تحصیلی