افراد

محمدجعفر کرماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mkermani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543421

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/MKermani.htm

  • سوابق تحصیلی