افراد

محمد محمدی اقدم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: aghdam@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543429

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Aghdam.htm

  • سوابق تحصیلی