افراد

نادر منتظرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mntzrn@aut.ac.ir

شماره تلفن: +9821 64543415

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Montazerin.htm

  • سوابق تحصیلی