افراد

منوچهر صالحي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: msalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21) 64543447

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/salehi.htm

  • سوابق تحصیلی