افراد

مهيار نراقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: naraghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543449

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=naraghi

  • سوابق تحصیلی