افراد

ناصر فریبرزی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: fariborzi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 021-64543428

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی