افراد

حسن رحيم زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rahimzad@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21)64543420

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/rahimzade.htm

  • سوابق تحصیلی