افراد

محسن رضائيان اکبرزاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: rezaeian@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21) 64543470

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/rezaeian.htm

  • سوابق تحصیلی