افراد

علي صدوق ونيني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sadough@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543450

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/sadough.htm

  • سوابق تحصیلی