افراد

سعید موحد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: smovahed@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98) 21-64543446

صفحه شخصي: https://sites.google.com/site/saeidmovahedphd/

  • سوابق تحصیلی