افراد

سيدمهدي رضاعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: smrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543445

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Rezaei.htm

  • سوابق تحصیلی