طراحي تلرانس هاي ابعادي

مجري: دكتر محسن رضائيان

شرايط شركت‌كنندگان: ليسانس مهندسي در يكي از رشته‌هاي مكانيك، صنايع و عمران

ظرفيت: 12 نفر

مدت دوره: 40 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-         تعاريف و روش‌ها

-         رابطه ميان تلرانس و مهندسي كيفيت

-         تحليل بدترين حالت تلرانس‌هاي ابعادي در مجموعه‌هاي مكانيكي با روابط خطي و غيرخطي

-         تحليل آماري تجمع تلرانس‌هاي ابعادي اجزاء در مجموعه‌هاي مكانيكي با روابط خطي و غيرخطي

-         تحليل خطي برداري ابعاد و تشكيل معادلات ماتريس‌ها وضعيت‌يابي براي طراحي تلرانس

-         روش چارت تلرانس‌هاي ساخت بر اساس تلرانس‌هاي طراحي شده
طراحي سازه‌هاي جوش

مجري: دكتر ايرج ستاري‌فر

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ليسانس در رشته‌هاي مكانيك، صنايع، عمران و محيط زيست، مهندسي دريا و هوافضا

ظرفيت: 15-10 نفر

مدت دوره: 40 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس‌:

-         مباحث مربوط به تكنولوژي جوشكاري

-         انتخاب مواد مصرفي، روش جوشكاري

-         طراحي اتصال

-         بارگذاري استاتيكي، خستگي، مكانيك شكست

-         استانداردهاي مربوط به طراحي اتصالات جوشي

روش‌هاي تست غيرمخرب

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان: فوق‌ديپلم به بالا

ظرفيت: 10 نفر

مدت دوره: 40 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          آشنائي با روش‌هاي مختلف تست غيرمخرب

-          آشنائي با اصول كار روش‌هاي آلتراسونيك، ادي كارنت، ذرات مغناطيسي و مايعات نفوذي

-          انجام كار عملي در سطح I در هر يك از روش‌هاي فوق‌الذكر

-            تفسير نتايج روش‌هاي آلتراسونيك ادي كارنت، در سطح دو
هيدروليك مقدماتي

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 9 نفر

مدت دوره: 40 ساعت (تئوري عملي

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          قواعد فيزيكي علم هيدروليك

-          دستگاه‌هاي توان هيدروليكي و سيالات هيدروليكي

-          ساختمان و طرز كار عمل‌كننده‌ و شيرهاي هيدروليكي

-          طراحي و مدارات هيدورليكي با استفاده از كنترل‌هاي تابع مكان، تابع زمان و تابع فشار

-          تمرينات علمي

نيوماتيك مقدماتي

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 9 نفر

مدت دوره: 40 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          خواص هواي فشرده، توليد و آماده‌سازي آن

-          ساختمان و طرز كار عمل‌كننده‌ها و شيرهاي نيوماتيكي

-          طراحي مدارات پنوماتيكي و شماره‌گذاري آن

-          تمرينات و مسائل علمي پايه


 
الكترونيوماتيك

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 9 نفر

مدت دوره: 40 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس::

-          مباني برق و الكتريسيته

-          ساختمان داخلي و طرز كار سوئيچ‌ها و شيرهاي برقي و رله‌ها

-          طراحي مدارات الكترونيوماتيكي پايه و پيشرفته


 


الكتروهيدروليك

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 9 نفر

مدت دوره: 40 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس: 

-          نحوه عملكرد اجزاء الكتريكي (رله‌ها، سنسورهاي موقعيت و سنسورهاي فشار)

-          ساختمان داخلي و طرز كار سوئيچ‌ها و شيرهاي برقي و رله‌ها

-          طراحي مدارات الكتروهيدروليكي پايه و پيشرفته

-          تمرينات و مسائل علمي

نيوماتيك كاربردي

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 12 نفر

مدت دوره: 16 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          پايه‌هاي فيزيكي علم نيوماتيك

-          ساختمان و طرز كار عمل‌كننده‌ها و شيرهاي نيوماتيكي

-          آشنائي با مدارات ساده و نيوماتيكي و نامگذاري آنها

-          تمرينات علمي


 
هيدروليك كاربردي

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 12 نفر

مدت دوره: 16 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          پايه‌هاي فيزيكي علم هيدروليك

-          ساختمان و طرز كار عمل‌كننده‌ها، شيرهاي هيدروليكي

-          آشنائي با مدارهاي ساده هيدروليكي و نامگذاري آن

-          تمرينات


 


نیوماتيك پيشرفته

مجري: دكتر سيد مهدي رضاعي

شرايط شركت‌كنندگان: حداقل ديپلم

ظرفيت: 6 الي 9 نفر

مدت دوره: 40 ساعت (تئوري عملي)

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          تعاريف و اصول مهندسي كنترل

-          دياگرام تابع و كنترل

-          انواع كنترل و طراحي مدارات پيشرفته نيوماتيكي

-          تمرينات و مسائل علمي پيشرفتهراه‌هاي كاهش مصرف و آلودگي موتورهاي احتراق داخلي

مجري: مهندس مصطفي آقاميرسليم

شرايط شركت‌كنندگان: مهندس مكانيك

ظرفيت: 15 نفر

مدت دوره: 10 روز

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس: 

-          تجزيه و تحليل عملكرد موتورهاي احتراق داخلي

-          بررسي كاربرد موتورهاي احتراق داخلي در خودروها

-          عوامل مؤثر در مصرف سوخت در موتورهاي احتراق داخلي خودروها

-          عوامل مؤثر بر آلودگي

-          اصول كاهش مصرف سوخت و آلودگي

-          راه‌حل‌هاي فني كاهش مصرف سوخت و آلودگي

-          گزينش كاربردي راه‌حل‌هاي براي شرايط كشور

راديوگرافي صنعتي Level I

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان: فوق ديپلم به بالا

ظرفيت: 8 الي 12 نفر

مدت دوره: 48 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          آشنائي با منابع تشعشع

-          محاسبات نوردهي

-          پراكندگي تشعشع و راه‌هاي جلوگيري

-          ظهور و ثبوت منبع

-          آشنائي با نحوه تفسير نتايج


 
آلتراسونيك Level I

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان: فوق ديپلم به بالا

ظرفيت: 8 الي 12 نفر

مدت دوره: 48 ساعت

مكان: دانشكدة مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          اصول توليد موج، انواع موج و نحوة انتشار موج

-          اصول كار دستگاه تست آلتراسونيك

-          روشهاي عيب‌يابي

-          آشنائي با تفسير نتايج


 


ادي كارنت Level I

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان: فوق ديپلم به بالا

ظرفيت: 8 الي 12 نفر

مدت دوره: 48 ساعت

مكان: دانشكدة مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          آشنائي با روش‌هاي الكترومغناطيسي

-          آشنائي باادي كارنت

-          اصول توليد جريان ادي كارنت، توزيع جريان

-          روش‌هاي عيب‌يابي

-          آشنائي با تفسير نتايج

آشنائي با تست مايعات نافذ (PT)

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان:

ظرفيت: 6 نفر

مدت دوره: 30 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          آشنائي با خصوصيات مايع نافذ

-          اصول استفاده از مايع نافذ در عيب‌يابي

-          روش‌هاي آماده‌سازي سطح

-          كار عملي


 


آشنائي با تست ذرات مغناطيسي (MT)

مجري: دكتر مهدي احمدي

شرايط شركت‌كنندگان:

ظرفيت: 6 نفر

مدت دوره: 30 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          آشنائي با اصول معناطيسي كردن قطعات

-          روش‌هاي مغناطيسي كردن

-          اصول اجزائي بازرسي

-          كار عملي

طراحي قالب‌هاي فورج

مجري: دكتر بيژن ملائي دارياني

شرايط شركت‌كنندگان: مهندسي مكانيك (كليه گرايش‌ها) مهندسي متالورژي (شكل‌دهي)

ظرفيت:  10 نفر

مدت دوره: 18 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 
سيلابس:

-          معرفي پرساي آهنگري

-          انواع عمليات آهنگري (قالب باز، قالب بسته با فلش و قالب بسته بدون فلش)

-          تئوري آهنگري داغ بررسي تأثير پارامترهاي مواد و هندسة قالب بر روي فرآيند و نيروهاي آهنگري

-          محاسبه نيروي لازم آهنگري در قالب‌هاي بسته با فلش

-          طراحي قالب آهنگري بسته با فلش ( تعيين پيش فرم‌ها، تعيين شكل بيلت Billet)

-          عمليات upsetting

-          معرفي عمليات Roll forging بعنوان پيش فرم عمليات آهنگري


 


نقشه‌كشي صنعتي

مجري: مهندس ناصر فريبرزي

شرايط شركت‌كنندگان: ديپلم فني و ساير ديپلم‌ها به شرط آشنائي با نقشه‌كشي

ظرفيت:  20 نفر

مدت دوره: 60 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          هندسه ترسيمي، تقاطع خط و صفحه با حجم و تقاطع احجام و گسترش‌ها

-     رسم تصاوير كمكي رسم پيژ و مهره، فنر و چرخدنده‌ها و بادامك‌ها، تفكيك كردن قطعات و رسم نقشه‌هاي اجرايي از روي نقشه‌هاي سوار شده، آشنائي با تلرانس‌هاي ابعادي و انطباق‌ها، علائم سطوح، جوش

-          رسم نقشه‌هاي سوار شده ( مونتاژ )، غالب ترسيمات توسط اتوكد رسم و آموزش داده شود.


 


اصول طراحي و قيد و بندها

مجري: دكتر بيژن ملائي دارياني

شرايط شركت‌كنندگان: مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مهندسي مكانيك، صنايع و متالورژي

ظرفيت:  15 الي 20 نفر

مدت دوره: 18 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          تعريف و تقسيم‌يندي قيد و بندها

-          معرفي اجزاء اصلي قيد و بندها

-          شناسائي و طراحي سيستم‌هاي موقعيت‌دهي

-          شناسائي و طراحي اجزاء گيره‌بندي

-          شناسائي و طراحي سيستم‌هاي موقعيت‌دهي و شناسائي و طراحي اجزاء گيره‌بندي clamping

-          تلرانس‌هاي قيد و بند

-          طراحي بوش‌هاي سوراخكاري

-          طراحي بدنهطراحي و ساخت قالب‌هاي پرس

مجري: دكتر بيژن ملائي دارياني

شرايط شركت‌كنندگان: مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مهندسي مكانيك، صنايع و متالورژي

ظرفيت:  15 الي 20 نفر

مدت دوره: 24 ساعت

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

-          تئوري برش

-          معرفي اجزاء استاندارد قالب‌هاي برش

-          طراحي قالب‌هاي برش

-          تئوري خم و طراحي قالب‌هاي خم

-          طراحي فرآيند و قالب‌هاي كشش عميقبرنامه نويسي ماشينهاي CNC

مجري: دكتر عبدالرضا رحيمي

شرايط شركت‌كنندگان: ليسانس مهندسي

ظرفيت: 15-10 نفر

مدت دوره: يك هفته

مكان: دانشكده مهندسي مكانيك

 

سيلابس:

تاريخچه مختصري از ارائه ماشين‌هاي كنترل عددي تا عصر حاضر، اجزاء ماشين مراحل مختلف برنامه‌نويسي دستي (استاندارد ISO)، برنامه‌نويسي قطعات نمونه و اجزاء آن در كارگاه