مرخصی تحصيلی

قوانين و مراحل مرخصی تحصيلی

فرم مرخصی تحصيلی


کارت دانشجويی المثنی

دستورالعمل صدور کارت دانشجويی المثنی

فرم صدور کارت دانشجويی المثنی

 


تغيير آدرس

فرم تغيير آدرس


دانشجويان ممتاز

فرم درخواست آموزشی دانشجويان ممتاز

فرم درخواست 20 واحد اضافی

فرم پذيرش واحدهای دانشجويان مشغول تحصيل همزمان در دو رشته

فرم گواهی رتبه دانشجوی ممتاز (ساير دانشگاهها) جهت ورود به ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اميرکبير


درخواست تغيير رشته

فرم درخواست تغيير رشته


درخواست آموزشی

فرم درخواست آموزشی


اخذ درس بدون رعايت پيشنياز

فرم اخذ درس بدون رعايت پيشنياز


غيبت يا حذف درس

فرم حذف اضطراری

فرم تعهد حذف غيبت امتحانی يا کلاسی

فرم درخواست حذف غيبت امتحانی يا کلاسی

فرم درخواست حذف غيبت پزشکی

 


فرم انتخاب سبد تخصصی

فرم های انتخاب سبد تخصصی (ورودی 90 به قبل)

فرم انتخاب سبد تخصصی


مهمان

فرم اخذ درس مهمان بين دانشکده ای

فرم درخواست مهمان تکدرس در ساير دانشگاه ها

فرم تسويه حساب دانشجويان مهمان ترمی


انصراف از تحصيل

فرم تغيير وضعيت محروم از تحصيل به انصراف قطعی

فرم تسويه حساب انصراف از تحصيل

 


دستورالعمل معرفی به استاد

دستورالعمل معرفی به استاد

فرم معرفی به استاد


دفاع از پروژه

فرم تصویب پروژه

فرم اطلاع رسانی دفاع از پروژه

آمادگی دفاع معرفی به داور

فرم ارزیابی پروژه 

[فرم ارزشیابی پروژه(پرپوزال[۰].docx]


تطبيق واحد

فرم تطبيق واحد دانشجويان انتقالی

فرم تطبيق واحد تغير رشته داخلی يا تغيير گرايش


فراغت از تحصيل

دستورالعمل ادعای فارغ التحصيلی

فرم تعهد ادعای فارغ التحصيلی