دوره آموزشي

دانشجو دکتری بايد در هر نيمسال تحصيلی بين 6 تا 9 واحد درسی (مگر آنکه کمتر از 6 واحد درسی باقی مانده باشد) را زير نظر استاد راهنما انتخاب و  در پورتال ثبت نمايد و سپس پرينت انتخاب واحد را پس تأييد استاد راهنما به دفتر تحصيلات تکميلی دانشكده تحويل نمايد.

نکته :

دانشجو درهر نيمسال بايد ثبت نام نمايد. عدم ثبت نام به منزله انصراف دانشجو از ادامه تحصيل محسوب مي شود.

 توجه :

1)    حداكثر تعداد دروسي كه يك دانشجوي دكتري مي تواند با يك استاد اخذ نمايند، 2 درس از كل دروس دوره آموزشي است.

2)   دانشجوي دكتري فقط مي تواند 2 درس (در صورتي كه در راستاي رسالة ايشان باشد و درس مورد نظر در دانشكده ارائه نگردد) خارج از دانشكده اخذ نمايد.

3)    براي اخذ درس در دانشكده هاي ديگر دانشگاه تأئيد استاد راهنما و معاون تحصيلات تكميلي دانشكده و براي گذراندن درس در دانشگاههاي ديگر (فقط يك درس) تأئيد استاد راهنما، شاخص بودن دانشگاه و استاد درس و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده الزامي است.

 

فرم ثبت نام جهت اخذ درس از ساير دانشكده ها

 

فرم ثبت نام جهت اخذ درس بصورت مهمان از ساير دانشگاهها