تعيين دروس آموزشي و زمينه تحقيقاتي

دانشجو موظف است حتي‌الامكان قبل از شروع نيمسال اول و حداكثر طي نيمسال اول زمينه تحقيقاتي و ليست دروس خود را به تصويب دانشكده برساند.

 

فرم تعيين زمينه