نمره زبان

دانشجو مي بايست حد نصاب نمره زبان انگليسي مورد نياز در دوره دكتري را در مرحله آموزشي و قبل از آزمون جامع اخذ نمايد. حد نصاب نمره زبان به شرح جدول زير مي باشد.

 

جدول حد نصاب نمره زبان