آزمون رياضيات پيشرفته

ارزيابي درس رياضيات پيشرفته دانشجو بر اساس نمره دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد. دانشجوياني كه حدنصاب لازم را كسب نكرده اند،  طبق آئين نامه داخلي دانشكده اقدام مي گردد.