آزمون جامع

دانشجو مي بايست در نيمسال سوم در امتحان جامع شركت نمايد شرط ورود به اين آزمون اخذ حدنصاب نمره آزمون رياضيات پيشرفته ، حدنصاب نمره قبولي زبان و 4 درس (12 واحد) مي باشد. حدنصاب قبولي در امتحان جامع 16 مي باشد. چنانچه ميانگين كل نمره امتحان جامع از 16 كمتر باشد، دانشجو تنها يك بار ديگر حداكثر تا نيمسال چهارم مي تواند در امتحان جامع شركت نمايد.
جدول و زمينه هاي

زمينه ها آزمون جامع


سرفصل دروس

سرفصل های دروس جامع


تاريخ برگزاري

زمان برگزاري آزمون جامع