پيشنهاد رساله

دانشجو پس از قبولي در امتحان جامع و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي بايد از پيشنهاد رساله خود در حضور هيأت داوران دفاع نمايد.

 

ـ روند تهيه و تدوين پيشنهاد رساله :

پيشنهاد رساله بايد به دو صورت زير تهيه و تحويل گردد.

خلاصة پيشنهاد رساله (حداكثر 10 صفحه )

پيشنهاد رساله (بصورت كامل)

 

الف) " خلاصة پيشنهاد رساله "  شامل عنوان، تعاريف و فرضيات، جنبه های نوآوری ،مراجع کليدی و جدول زمانبندي می باشد.

 

ب) "نسخه كامل پيشنهاد رساله" بر اساس دستورالعمل تدوين رساله كه بر روي سايت كتابخانه مركزي دانشگاه مي باشد، تهيه مي گردد.

 

دانشجو هر 2 نسخه پيشنهاد رساله (خلاصه و كامل ) را  به همراه نامه تأئيد استاد(ان) راهنما مبنی بر آمادگی برای دفاع به دفتر تحصيلات تکميلی دانشکده جهت تعيين هيأت داوران تحويل می دهد.

فرم آمادگي دفاع از پيشنهاد رساله
فرم هاي مورد نياز جهت تحويل به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده بعد از دفاع از پيشنهاد رساله

دانشجو بعد از دفاع موفق از پيشنهاد رساله لازم است فرم هاي زير را تكميل و به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نمايد.

1ـ فرم پيشنهاد رساله كه در 2 نسخه تكميل و تايپ مي شود.

فرم پيشنهاد رساله

2ـ فرم شناسنامه پيشنهاد رساله كه پس از تكميل به پست الكترونيكي mechrel@aut.ac.ir ارسال مي گردد.

فرم شناسنامه پيشنهاد رساله

3ـ تحويل يك نسخه از پيشنهاد رساله به همراه نامه تأئيديه استاد راهنما

نامه تأئيديه استاد راهنما