تسويه حساب

دانشجو بعد از دفاع مي بايست از واحدهاي مختلف دانشكده (به صورت فيزيكي) و دانشگاه (از طريق پورتال ) تسويه حساب نمايد.

لازم به ذکر است مهلت تسويه حساب از زمان دفاع از رساله حداکثر به مدت 2  ماه بوده و عواقب ناشی از تأخير در انجام اين امر متوجه خود دانشجو خواهد بود .
مراحل اداري تسويه حساب